Praktijkinfo

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) en van de Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten (VNT).

Tevens van de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Ziektekostenverzekeraars

Vergoedingen door zorgverzekeraars zijn mogelijk, de hoogte is afhankelijk van je eigen verzekering bij je ziektekostenverzekeraar. De vergoedingen vallen onder de aanvullende verzekeringen en gaan niet van je eigen risico af.

Bijna alle cliënten krijgen (deels) een vergoeding voor consulten bij mij.

Zie de websites van de bovenstaande beroepsverenigingen voor overzichten en vergoedingen van zorgverzekeraars.

Consulten

Een consult duurt minimaal een uur tot maximaal anderhalf uur. Meestal is eens in de 2 weken een consult een goede regelmaat. Dan is er tijd tussen de consulten door, zodat de diepte die in de sessies bereikt wordt kan doorwerken.

Elk traject is een persoonlijk traject. Over het algemeen duren de meeste trajecten tussen de 3 en 10 keer, waarbij het ook gebruikelijk is de consulten zorgvuldig af te bouwen. Tijdens de afbouw zit er meer tijd tussen de consulten.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’
 • de kosten van het consult

Klachtrecht

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NBVH: https://www.hypnotherapie.nl/faq-hypnotherapie. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Als lid van de NBVH ben ik collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG.